Wording van het project / vaststelling

Het grensoverschrijdend gebied van de provincies Luxemburg (BE) en Namen (BE) en de departementen Marne (FR) en Ardennes (FR) wordt gekenmerkt door landelijke gemeenten met een vrij gelijkaardig vastgoedpark dat grotendeels in het bezit is van gezinnen die eigenaar zijn van hun hoofdverblijf (+/-75%, bron: FOD economie en studie van de Depositokas). Dit oude privévastgoedpark (Bron: IWEPS) vraagt bijzondere aandacht op het stuk van energierenovatie.

Tegelijk stellen de beroeps van de sector vast dat het opleidingsaanbod inzake energierenovatie op dit grondgebied ontoereikend is en niet aan hun verwachtingen voldoet. Te meer daar de te verwerven technische competenties op dit vlak niet dezelfde zijn in de twee gebiedsdelen.

En tot slot wordt deze grensoverschrijdende zone ook gekenmerkt door een echte stroom van werknemers tussen Frankrijk en België, die zelfs nog kan toenemen.

Door de uitbouw van een nieuw aanbod in alternerende opleidingen inzake energierenovatie van gebouwen, zal het project het mogelijk maken om, op het onderzocht grensoverschrijdend gebied, het opleidingsaanbod af te stemmen op de vraag van de beroeps. Het zal er ook de tewerkstelling van de werkenden bevorderen, evenals de integratie van nieuwe bouwmarkten voor de beroeps en meteen de doorstroming en de mobiliteit van de lerenden en werkenden doen toenemen.

Voorgestelde oplossing

Om een antwoord te bieden op de voorafgaande vaststellingen, zal het partnerschap een grensoverschrijdend opleidingsprogramma invoeren, zowel in kwalificerende alternerende als in voortgezette opleiding, voor de bedrijven en werkenden van de grenszone.

Het project zal ertoe bijdragen om de strategische doelstellingen van het samenwerkingsprogramma te halen, want omdat het inzoomt op het thema van de energierenovatie, zal het tot einddoel hebben om een grensoverschrijdend programma van opleidingen en begeleiding in te voeren dat van een beter milieu een bron van economische opportuniteiten en meer werkgelegenheid zal maken.

Het project heeft meer bepaald volgende doelstellingen:

  • Het uitwerken van grensoverschrijdende pedagogische en technische tools voor de beroeps en de operatoren in alternerend leren;
  • Het organiseren van een aanbod van gezamenlijke opleidingen over het thema van de energierenovatie;
  • De grensoverschrijdende begeleiding van de doelgroepen (lerenden, werkenden, bedrijven);
  • De grensoverschrijdende erkenning van de verworven competenties;
  • De opmaak van een overeenkomst voor grensoverschrijdend partnerschap tussen operatoren in alternerend leren en beroepsfederaties om de acties van het project in stand te houden.

Al deze acties zullen borg staan voor een betere integratie van de werknemers op de arbeidsmarkten en tegelijk hun mobiliteit in de projectzone vergroten, zowel als bedrijf en als opleidingscentrum.

Beheersen en doen groeien

Het project beoogt de verwerving en de erkenning van de te beheersen competenties in energierenovatie van gebouwen in het hele onderzochte grondgebied. Het zal een betere doorstroming en mobiliteit van de werkenden in de werkgelegenheidsbekkens mogelijk maken en het aanbod beter afstemmen op de opleidingsbehoeften in verband met dit thema.

Het project kadert in een grensoverschrijdende aanpak. Enerzijds houdt de gezamenlijke invoering van een grensoverschrijdend aanbod in alternerend leren de deelname van de Waalse en Franse bedrijvenclusters en beroepstakken in, die de taak zullen krijgen om de grensoverschrijdende bedrijven op de been te brengen zodat ze deelnemen aan de grensoverschrijdende benchmarking en stageplaatsen op de werkvloer ter beschikking stellen. Anderzijds houdt het de deelname van de Waalse en Franse operatoren in alternerend leren in, voor de gezamenlijke ontwikkeling en invoering van de grensoverschrijdende opleidingstrajecten.

De meerwaarde van het project ligt in de beschikbaarheid van de werkenden die aan beide kanten van de grens zullen kunnen aangeworven worden. Door zijn grensoverschrijdende aanpak zal het project inderdaad de inzetbaarheid van de grensarbeiders kunnen vergroten dankzij de aanleg van nieuwe grensoverschrijdende trajecten in alternerend leren, en ook de mobiliteit van de bedrijven verhogen, die zich zullen kunnen positioneren op de grensoverschrijdende markt van de afgebakende zone, dankzij de uitbouw van een nieuw aanbod in voortgezette opleiding en de publicatie van grensoverschrijdende technische gidsen.

Innovatie

Het algemeen doel van het project is de dynamiek van de bouwsector op de markt van energierenovatie ondersteunen, geënt op een grensoverschrijdend partnerschap dat optreedt als hefboom op een uitgestrekt grondgebied. Het openbaar/privaat partnerschap tussen verschillende actoren maakt het mogelijk om te werken met een kruising van de expertises, door transversaal in te zoomen op de innovatievermogens in het aanbod in alternerende opleiding.

De kwalificerende en alternerende opleidingstrajecten staan centraal in het project. Door de bundeling van de kennis, de werkwijzen en de middelen, zal de meerwaarde van het RENOVALT-project concreet blijken uit de gezamenlijke organisatie van een overlegd en grensoverschrijdend georganiseerd opleidingsaanbod tussen beroepsfederaties, bedrijven van de sector, operatoren in alternerend leren, onderzoekcentra.

De meerwaarde van het project ligt in:

  • De uitbreiding van de grensoverschrijdende expertise van de partners op het gebied van opleidingen in energierenovatie, dankzij de uitvoering van een grensoverschrijdende benchmarking met steun van de deskundigen op dat gebied en van de bedrijven;
  • De innovatie in het opleidingsproces door de gezamenlijke organisatie van grensoverschrijdende opleidingstrajecten, de ontwikkeling en de bundeling van middelen tussen operatoren;
  • De verbetering van de grensoverschrijdende mobiliteit van de lerenden en van de werkenden van de bouwsector door een opleidingsaanbod dat aansluit op de economische behoeften die in de perimeter van het project werden vastgesteld;
  • De daadwerkelijke grensoverschrijdende erkenning van de kwalificaties en de competenties van de lerenden en de werkenden van de sector door de aflevering van een grensoverschrijdende sectorale erkenning, die gesteund wordt door de paritaire en de beroepsorganisaties.