Dit werkpakket zal het, op basis van de benchmarkingsresultaten, de opleidingsoperatoren mogelijk maken om samen een nieuw grensoverschrijdend aanbod in alternerend leren uit werken, dat inzoomt op energierenovatie in de bouw, en voor de opleidingscentra van de projectzone om zich de nodige uitrusting te verschaffen om dit concreet vorm te geven.

Het zal bestaan uit:

  • De opleiding van de lerenden door de gezamenlijke organisatie, in de projectzone, van een nieuw traject in alternerend leren, en de gezamenlijke organisatie van opleidingsmodules als aanvulling van de kwalificerende opleidingen in de beroepen die verbonden zijn aan de energierenovatie van gebouwen;
  • De gezamenlijke organisatie van de opleiding van de lesgevers, de bedrijven en de werknemers van de sector;
  • De begeleiding van de lerenden en bedrijven van de sector in de grensoverschrijdende alternerende opleidingstrajecten.

Het pakket zal ook de grensoverschrijdende erkenning van de competenties beogen.

Dit werkpakket doelt op:

Uitbouw van de pedagogische engineering en gezamenlijke opmaak, voor de projectzone, van de referentiekaders voor opleidingen, de gezamenlijke aanvullende opleidingsmodules, de instrumenten voor de grensoverschrijdende begeleiding op basis van de vakgidsen en van de technische gidsen.

Doelstelling van het project:

  • De gezamenlijke opmaak van een opleidingsreferentiekader voor een grensoverschrijdend alternerend opleidingstraject, evenals de bijhorende instrumenten voor de begeleiding;
  • De gezamenlijke opmaak van vier opleidingsmodules die de kwalificerende opleidingen in de beroepen die verbonden zijn aan energierenovatie van gebouwen aanvullen.]

Het IFAPME en BTP-CFA zullen in overleg vijf opleidingscentra uitrusten, op basis van de grensoverschrijdende vakgidsen. Deze nieuwe uitrusting die nodig is om het nieuwe opleidingsaanbod concreet in te voeren, zal worden geïdentificeerd door de operatoren in alternerend leren en worden bevestigd tijdens de grensoverschrijdende benchmarking.

Opleiding van de lesgevers van de opleidingscentra in de projectzone, opleiding van de bedrijven en werknemers, opleidingsmodules ter aanvulling van de kwalificerende opleidingen in de beroepen die verband houden met de energierenovatie van gebouwen in de grensregio, nieuwe grensoverschrijdende trajecten in alternerend leren.

Het partnerschap zal toezien op de invoering van een grensoverschrijdende sectorale erkenning van de verworven competenties. Het partnerschap stelde zich tot doel om een grensoverschrijdend partnerschap te sluiten tussen de operatoren in alternerende opleiding en de beroepstakken om de opleidingstrajecten en de sectorale erkenning in stand te houden ook na de projectperiode.